Voorwaarden

Algemene voorwaarden Bureau Jeugd & Media Coöperatie U.A.

1. Definities
Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot het afnemen van een activiteit is gesloten.
Opdrachtnemer: Bureau Jeugd & Media Coöperatie U.A., hierna: Bureau Jeugd & Media.
Uitvoerder: degene die namens Bureau Jeugd & Media de activiteit zal verzorgen.
Activiteit: het verzorgen van advies, lezing, training, ouderavond, workshop, gastles of enige andere bijeenkomst met als doel het overbrengen, vergroten en/of uitwisselen van kennis en/of vaardigheden.
Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden.

2. Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Bureau Jeugd & Media verzorgde activiteiten en treden in plaats voor alle ter zake daarvan eerder gemaakte of andere afspraken. Opdrachtgever verklaart zich door het plaatsen van een aanvraag voor een van de activiteiten van Bureau Jeugd & Media, met deze voorwaarden bekend en akkoord.

3. Offertes
De offertes en aanbiedingen die door Bureau Jeugd & Media worden gedaan zijn vrijblijvend en herroepelijk. Voor alle offertes en aanbiedingen geldt voorts, dat deze zijn gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens. Bij onjuistheid of onvolledigheid daarvan kan Opdrachtgever aan een (geaccepteerde) offerte of aanbieding geen rechten ten opzichte van Bureau Jeugd & Media ontlenen.
Bureau Jeugd & Media kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en overige van overheidswege opgelegde heffingen en exclusief eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
Opdrachtgever kan een optie op een bepaalde datum nemen. Deze optie is twee weken geldig. Binnen die termijn neemt de opdrachtgever contact op met Bureau Jeugd & Media om definitieve afspraken te maken of de termijn te verlengen. Gebeurt dat niet, dan vervalt de optie.

4. Totstandkoming
Een Overeenkomst met Bureau Jeugd & Media komt tot stand wanneer Bureau Jeugd & Media een door de Opdrachtgever verstrekte aanvraag schriftelijk of per email heeft bevestigd, waarbij de opdracht van de Opdrachtgever geldt als aanbod en de opdrachtbevestiging door Bureau Jeugd & Media als aanvaarding.
De Overeenkomst wordt gevormd door deze Voorwaarden samen met de overige gemaakte schriftelijke afspraken te bevestigen via e-mail.

5. Annulering/verplaatsing
Wanneer de opdrachtgever een annulering en/of verplaatsing doorgeeft aan Bureau Jeugd & Media, een maand of langer voor de aanvang van de activiteit, dan kan in overleg worden besloten de activiteit op een later tijdstip te verzorgen. Hieraan zijn geen kosten verbonden.
Bij volledige annulering binnen een maand voor aanvang van de training/ouderavond wordt 25% van het bedrag (plus BTW) in rekening gebracht door Bureau Jeugd & Media.
Bij volledige annulering binnen twee weken voor aanvang van de training/ouderavond wordt 50% van het bedrag (plus BTW en reiskosten) in rekening gebracht. Toepassing van deze regeling vindt plaats ongeacht de reden van annulering/verplaatsing.

6. Wijzigingen
Bureau Jeugd & Media behoudt zich het recht voor om in noodzakelijke gevallen wijzigingen in uitvoerder en eventuele andere specificaties van de presentatie/ouderavond aan te brengen.
Opdrachtgever wordt tijdig op de hoogte gebracht van noodzakelijke wijzigingen en de reden daarvan. Bureau Jeugd & Media is niet aansprakelijk voor de hieruit ten laste van de opdrachtgever en/of deelnemers voortkomende kosten en eventuele (gevolg)schade.

7. Aansprakelijkheid
Bureau Jeugd & Media is niet aansprakelijk voor de schade aan eigendommen van opdrachtgever en derden, en evenmin aansprakelijk voor overige schade, waaronder mede begrepen bedrijfsstagnatie en gevolgschade, indien deze schade verband houdt met de reis van en naar de leslocatie, de locatie zelf of met de inhoud van de presentatie/ouderavond.
Opdrachtgever vrijwaart Bureau Jeugd & Media tegen alle aanspraken van derden ter zake.

8. Eigendomsrecht
Het intellectuele en industriële recht en alle eventueel mogelijke auteurs- c.q. eigendomsrechten van inhoud en informatiemateriaal berust bij Bureau Jeugd & Media of de oorspronkelijke rechthebbende, tenzij anders is aangegeven.
Vermenigvuldiging, publicatie – al of niet op internet — of ingebruikgeving aan derden van (delen van) de presentatie-inhoud en/of studiemateriaal is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Bureau Jeugd & Media of de oorspronkelijke rechthebbende.

9. Facturering en betaling
Door Bureau Jeugd & Media gehanteerde prijzen zijn in euro en exclusief reiskosten en BTW.
Bureau Jeugd & Media behoudt zich het recht voor de prijzen, voor zover wettelijk verplicht c.q. toegestaan is, te wijzigen.
Indien Bureau Jeugd & Media de prijs verhoogt nadat de aanmelding heeft plaatsgevonden, is de inschrijver gerechtigd zijn aanmelding te annuleren zonder dat daar kosten aan verbonden zijn, en mits de annulering schriftelijk per aangetekend schrijven uiterlijk 2 weken na aankondiging van de prijsverhoging naar Bureau Jeugd & Media is gestuurd.
Facturen worden gestuurd na afloop van de presentatie naar het adres dat ingevuld is op het bevestigingsformulier, en moeten uiterlijk binnen 15 dagen na het verlenen van de dienst worden voldaan.

10. Klachten
Bureau Jeugd & Media neemt steekproefsgewijs contact op om de prestatie van de uitvoerder te evalueren.
Indien Opdrachtgever niet tevreden is met de geleverde activiteit, neemt Opdrachtgever zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen een maand na datum van de bijeenkomst, contact op met Bureau Jeugd & Media via info@bureaujeugdenmedia.nl.

Onze privacyverklaring vindt u hier.